e-mail: sekretariat@bksc.pl | znajdź nas na

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Dokumentacje podatkowe cen transferowych

Na początku 2016 roku polskie Ministerstwo Finansów zapowiedziało zintensyfikowanie kontroli dokumentacji podatkowych cen transferowych.

Polskie przepisy podatkowe nakładają na przedsiębiorców, którzy dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi, obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych, jeżeli roczna wartość takich transakcji przekroczy wskazane w ustawie limity:

  • 100.000 EUR – dla transakcji usługowych oraz towarowych, jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego,
  • 50.000 EUR – dla transakcji towarowych,
  • 30.000 EUR – dla transakcji usługowych.

Podmioty powiązane, to podmioty, między którymi występują powiązania kapitałowe lub powiązania osobowe.

Powiązania kapitałowe występują, jeżeli przedsiębiorca posiada w kapitale innego podmiotu bezpośrednio lub pośrednio udziały o wartości nie mniejszej niż 5%.

Powiązania osobowe występują, gdy osoba pełniąca u przedsiębiorcy funkcje zarządcze lub kontrolne pełni takie same funkcje w innym podmiocie, lub jest związana stosunkiem pracy lub stosunkami rodzinnymi z osobą pełniącą takie funkcje w innym podmiocie.

Dodatkowo obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych obowiązuje w następujących sytuacjach:

  • dla transakcji z podmiotami, które mają siedzibę w tzw. rajach podatkowych – po przekroczeniu limitu 20.000 EUR,
  • dla umów spółek osobowych – jeżeli wartość wkładu przekracza kwotę 50.000 EUR.

Podatnik ma obowiązek przedłożyć dokumentacje podatkową cen transferowych w terminie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia żądania organu podatkowego.

Bardzo istotne jest to, że dokumentacja podatkowa cen transferowych musi posiadać wszystkie elementy, które są wymienione w ustawie, w tym między innymi: analizę funkcji, podział ryzyk oraz kosztów. Jeżeli dokumentacja będzie niepoprawna lub będzie zawierała braki, to wówczas może być uznana za nieważną.

Sankcje za niezłożenie takiej dokumentacji w wyżej wskazanym terminie są następujące:

  • opodatkowanie stawką 50% różnicy między dochodem zadeklarowanym a dochodem oszacowanym przez organy podatkowe – jeżeli ceny stosowane między podmiotami powiązanymi były nierynkowe;
  • sankcja karno-skarbowe dla osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe podatnika.

***

Mamy spore doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji podatkowych cen transferowych.

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać dalszych informacji lub są Państwo zainteresowani naszymi usługami w tym zakresie to zapraszamy do kontaktu!

Mikołaj Przybył

doradca podatkowy nr 11542

tel.: (+48) 502-468-473

przybyl@bksc.pl