e-mail: sekretariat@bksc.pl | znajdź nas na

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Podatek od Towarów i Usług (VAT)

Rejestracja w Polsce dla celów podatku VAT oraz rozliczanie podatku VAT w Polsce.

Jeżeli przedsiębiorca zagraniczny zamierza w Polsce świadczyć usługi, to będzie miał obowiązek zarejestrować się dla celów VAT w Polsce rozliczać w Polsce VAT, jeżeli:

  1. miejscem świadczenia usług w rozumieniu ustawy o VAT jest Polska, oraz
  2. posiada w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

ad. (1) Miejsce świadczenia usług na terytorium Polski

Zgodnie z zasadą ogólną miejsce świadczenia usług wyznacza się w następujący sposób:

  • w przypadku świadczenia usług na rzecz klientów indywidualnych (B2C) – kraj siedziby usługodawcy,
  • w przypadku świadczenia usług na rzecz klientów biznesowych (B2B) – kraj siedziba usługobiorcy.

Najistotniejszy wyjątek od tej reguły dotyczy usług związanych z nieruchomościami, dla których miejscem świadczenia usług jest zawsze kraj położenia nieruchomości.

ad. (2) Stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce

Definicja stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej została podana w Rozporządzeniu UE 282/2011. Zgodnie z art. 11 ust. 2 tego Rozporządzenia „stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej” oznacza dowolne miejsce – inne niż miejsce siedziby działalności gospodarczej podatnika, (…) – które charakteryzuje się wystarczającą stałością oraz odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego, by umożliwić mu świadczenie usług.

***

Jeżeli zagraniczny przedsiębiorca zamierza w Polsce sprzedawać towary, to będzie miał obowiązek rozliczać w Polsce VAT, jeżeli:

  1. miejscem sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy o VAT jest Polska, oraz
  2. posiada w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności, lub
  3. jest zarejestrowany na potrzeby podatku od towarów i usług w Polsce.

ad. (1) Sprzedaż towarów na terytorium Polski

Zgodnie z przepisami polskiej ustawy VAT do sprzedaży towarów na terytorium Polski dochodzi w sytuacji, gdy w momencie sprzedaży towary znajdują się w Polsce.

ad. (2) Stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce

Rozstrzygając, czy przedsiębiorca ma w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności należy kierować się podobnymi kryteriami, jak w przypadku świadczenia usług. Również w tym przypadku należy przeanalizować, czy miejsce, z którego dokonywana jest sprzedaż charakteryzuje się wystarczającą stałością oraz odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego, by umożliwić sprzedaż towarów.

ad. (3) Zarejestrowanie się dla celów podatku od towarów i usług w Polsce

Nawet jeżeli podatnik nie ma w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności, to może zarejestrować się dla celów VAT w Polsce. W takim przypadku, niezależnie od tego czy podatnik posiada w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności, każda sprzedaż towarów na terytorium Polski będzie podlegało opodatkowaniu polskim VAT na zasadach ogólnych.

***

Mamy spore doświadczenie w zakresie rejestracji oraz rozliczania podatku VAT w Polsce.

Jeżeli mają Państwo pytania lub są Państwo zainteresowani naszymi usługami w tym zakresie Zapraszamy do kontaktu!

Mikołaj Przybył

doradca podatkowy nr 11542

tel.: (+48) 502-468-473

przybyl@bksc.pl