e-mail: sekretariat@bksc.pl | znajdź nas na

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Prawo własności przemysłowej

  • Sporządzanie opinii prawnych z zakresu reklamy, prawa autorskiego, praw pokrewnych, prawa prasowego, prawa własności przemysłowej oraz prawa nieuczciwej konkurencji,
  • sporządzanie i doradztwo przy zawieraniu umów licencyjnych, umów o przeniesienie praw własności intelektualnej, umów wydawniczych i umów o współpracę,
  • pomoc prawna w zakresie uzyskiwania i utrzymywania praw ochronnych na znaki towarowe i wzory użytkowe, patentów na wynalazki, praw z rejestracji wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych,
  • zgłoszenie znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych do ochrony,
  • doradztwo z zakresu ochrony praw własności intelektualnej, prowadzenie postępowań sądowych – cywilnych i karnych – wynikających z naruszenia autorskich praw osobistych lub majątkowych, praw pokrewnych, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe, praw z rejestracji wzorów przemysłowych i praw ochronnych na znaki użytkowe,
  • pomoc prawna w sporach dotyczących naruszania zasad uczciwej konkurencji (m.in. w sprawach dotyczących oznaczeń indywidualizujących przedsiębiorstwo, jego towary lub usługi, tajemnicy przedsiębiorstwa, reklamy, naśladownictwa produktów lub opakowań czy dotyczących renomy przedsiębiorstwa), w tym prowadzenie spraw sądowych cywilnych i karnych,
  • pomoc prawna w zakresie oceny planowanych działań przedsiębiorcy (np. akcji reklamowych) pod kątem przepisów prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  • reprezentacja przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędem Patentowym RP, Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie i Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante.