Wróć

Czy warto odwoływać się od decyzji urzędu skarbowego?


Przedsiębiorcy, którzy otrzymali niekorzystną dla siebie decyzję urzędu skarbowego bardzo często obawiają się, że składając odwołanie pogorszą swoją sytuację.

To, czy takie ryzyko istnieje zależy oczywiście od szczegółów danej sprawy. Nemniej jednak można wskazać następujące zasady.

  1. Spór o stan faktyczny sprawy (np. o to, czy faktycznie doszło do świadczenia nabytych usług)

Jeżeli spór dotyczy przede wszystkim ustaleń faktycznych, to wówczas istnieje ryzyko, że złożenie odwołania doprowadzi do pogorszenia naszej sytuacji. W takiej sytuacji organ odwoławczy, tj. izba skarbowa, może uznać, że zebrane dowody są niewystarczające i nakazać urzędowi skarbowemu ponowne rozpoznanie sprawy w oparciu o poszerzony materiał dowodowy. Jeżeli nowe dowody będą niekorzystne dla podatnika, to urząd skarbowy wyda nową decyzję, która zapewne będzie gorsza od poprzedniej.

  1. Spór o interpretacje przepisów podatkowych (np. o to, czy podatnikowi przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego na podstawie przepisów podatkowych)

Jeżeli osią sporu jest interpretacja przepisów podatkowych, to składając odwołanie nie ryzykujemy pogorszenia swojej sytuacji. W takim przypadku zastosowanie znajdzie zakaz rozstrzygania odwołań na niekorzyść strony, która takie odwołanie złożyła (art. 234 Ordynacji podatkowej). Oznacza to, że organ podatkowy, albo nieuwzględni naszych argumentów i utrzyma decyzję urzędu skarbowego w mocy albo przyzna nam rację i zmieni decyzję urzędu skarbowego na naszą korzyść (ewentualnie umorzy postępowanie). Innymi słowy: można tylko zyskać!

Dodatkową zachętą do składania odwołań w sytuacji, gdy spieramy się o interpretacje przepisów podatkowych może być wprowadzona na początku stycznia 2016 roku zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Zgodnie z art. 2a Ordynacji podatkowej „niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika”. Podkreślam jeszcze raz, że ta zasada dotyczy tylko wątpliwości co do treści przepisów. Nie dotyczy zatem wątpliwości co do ustaleń faktycznych poczynionych np. podczas kontroli podatkowej.

O tym czy warto kontynuować spór z organami podatkowymi przed sądami administracyjnymi napisze w kolejnych wpisach.

***

Decydując się na spór z organami podatkowymi trzeba przede wszystkim pamiętać o terminach. I tak, na złożenie odwołania od decyzji mamy 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Natomiast na złożenie zażalenie na postanowienie mamy tylko 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na ten temat to uprzejmie zapraszam do kontaktu.

Mikołaj Przybył

doradca podatkowy nr 11542

tel. 502-468-473

przybyl@bksc.pl

3 marca 2016 roku

sekretariat@bksc.pl