Wróć

Ordynacja podatkowa – nowe zasady liczenia odsetek za zwłokę


Z dniem 1 stycznia 2016 roku w życie weszła nowelizacja Ordynacji podatkowej, która wprowadziła kilka bardzo istotnych zmian. Jedna z nich dotyczy zasad liczenia odsetek za zwłokę.

Nowelizacja wprowadza trzy stawki odsetek za zwłokę:

  • stawka standardowa,
  • stawka obniżona,
  • stawka podwyższona.

Stawka standardowa

W tym zakresie nic się nie zmieniło. Nadal standardowa stawka odsetek za zwłokę liczona jest jako dwukrotność stopy lombardowej powiększonej o 2 punkty procentowe. Pozostaje również zastrzeżenie, że stawka ta nie może być niższa niż 8%.

Obecnie standardowa stawka odsetek za zwłokę wynosi 8%.

Stawka obniżona

Stawka obniżona to 50% stawki podstawowej, czyli 4%. Warunki zastosowania stawki obniżonej są następujące:

  • złożenie prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;
  • zapłata zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Dodatkowo trzeba pamiętać o tym, że zastosowanie stawki obniżonej jest niedozwolone, gdy podatnik otrzymał zawiadomienie o wszczęciu kontroli podatkowej lub korekta została złożona w wyniku przeprowadzeniu przez organ podatkowy czynności sprawdzających.

Stawka podwyższona

Podwyższona stawka odsetek za zwłokę wynosi 150% stawki podstawowej, czyli 12%.

Stawkę tą stosuję się jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  • po pierwsze zaległość musi dotyczyć podatku VAT lub akcyzy,
  • po drugie wartość zaległości musi być znaczna, tj. musi przekraczać 25% należności i być jednocześnie wyższa niż pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia, tj. 8.750 zł.
  • po trzecie zaległość została wykryta w ramach kontroli podatkowej, postępowaniu podatkowym, czynności sprawdzających albo korekta została złożona po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu kontroli.

Niezależnie od powyższych warunków stawkę podwyższoną stosuje się również w przypadku ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji, mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku.

Aktualne wartości odsetek za zwłokę można znaleźć w obwieszczeniu wydawanym przez Ministra Finansów.

***

Przepisy przejściowe

Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z przepisami przejściowymi nowe zasady liczenia odsetek za zwłokę należy stosować do zaległości podatkowych, które powstały po 1 stycznia 2016 roku. Oznacza to, że jeżeli w 2016 roku będziemy korygować in plus zobowiązanie podatkowe, które należało zapłacić w 2015 roku, to należy stosować stare zasady naliczania odsetek za zwłokę.

Wyjątkowo dopuszczono możliwość zastosowania stawki obniżonej liczonej według nowych zasad (tj. 4%) do zaległości podatkowych powstałych w 2015 roku, jeżeli spełnione są wszystkie warunki przewidziane dla stosowania tej stawki w nowych przepisach.

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na ten temat, to zachęcam do kontaktu.

Mikołaj Przybył

doradca podatkowy nr 11542

tel. 502–468-473

przybyl@bksc.pl

15 stycznia 2016 roku

sekretariat@bksc.pl