Wróć

Jak uzyskać odszkodowanie za szkody wynikłe z wypadku przy pracy?


Wypadki przy pracy należą do zdarzeń, których trudno uniknąć — zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy. Należy pamiętać, że każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje odszkodowanie z tytułu wypadku przy jej wykonywaniu. Kiedy pracownik można ubiegać się o odszkodowanie za szkody wynikłe z wypadku przy pracy? Jak je uzyskać?

Prawo pracy a wypadki przy pracy – ustawowa definicja

Zgodnie z art. 3 ustawy wypadkowej, za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Oznacza to, że do zdarzenia musi dojść:

 1. Podczas lub w związku z wykonywanymi przez pracownika poleceniami przełożonych;
 2. Podczas lub w związku z wykonywanymi przez pracownika czynnościami na rzecz przełożonych, nawet bez polecenia;
 3. W czasie pozostawania pracownika do dyspozycji pracodawcy, w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Rodzaje wypadków przy pracy:

 1. Śmiertelne — zakończone zgonem;
 2. Ciężkie – trwałe wypadki, których następstwem jest m.in. utrata wzroku czy niezdolność do dalszego wykonywania pracy;
 3. Lekkie – pracownik w ciągu 28 dni od zaistniałego zdarzenia odzyskuje zdrowie;
 4. Zbiorowe – dotyczy sytuacji, w której w wypadku uczestniczyły co najmniej dwie osoby.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Prawo pracy chroni pracownika po wypadku i umożliwia mu skorzystanie z wielu świadczeń.

Lista przysługujących świadczeń obejmuje:

 1. Zasiłek chorobowy w wysokości pensji brutto;
 2. Świadczenie rehabilitacyjne w wysokości pensji brutto;
 3. Jednorazowe odszkodowanie dla ofiar wypadków, w przypadku długotrwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu;
 4. Rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Będąc osobą zatrudnioną na umowę o pracę, warto również ubiegać się o odpowiednie zadośćuczynienie. Trzeba jednak mieć świadomość, że postępowanie powypadkowe jest bardzo żmudne, wymaga bardzo dobrego przygotowania, a także zebrania wiarygodnych dowodów.

Kiedy postępowanie powypadkowe może zakończyć się niepowodzeniem dla poszkodowanego?

Jeżeli przyczyną wypadku było umyślne działanie lub będące skutkiem rażącego zaniedbania, naruszenia przepisów dotyczących zdrowia i życia, odszkodowanie za wypadek przy pracy nie należy się odszkodowanie.

Ewidentna niezgodność z zasadami BHP i zdrowym rozsądkiem powoduje utratę prawa do ubiegania się o odszkodowanie. Ważna jest ocena szkód wypadkowych, jak i analiza całej sytuacji. W toku postępowania należy ustalić, po czyjej stronie leży wina za wypadek przy pracy.

Ubezpieczenie od wypadków przy pracy – jak je uzyskać?

Dochodzenie odszkodowań w wypadku przy pracy wymaga złożenia stosownych wniosków do ZUS oraz płatnika składek. Należy zgłosić się do lekarza i uzyskać niezbędne zaświadczania o aktualnym stanie zdrowia.

ZUS, aby ocenić szkody wynikłe z wypadku, musi otrzymać:

 1. Wniosek określający rodzaj świadczenia;
 2. Dane identyfikacyjne płatnika składek;
 3. Dane ubezpieczonego;
 4. Protokół powypadkowy lub karta wypadku;
 5. Zaświadczenie o stanie zdrowia;
 6. Kartę informacyjną z udzielenia pierwszej pomocy;
 7. Informacje o przebytym szkoleniu BHP;
 8. Oświadczenie osoby, której poszkodowany zgłosił wypadek.

Jeżeli ZUS nie pokryje wszystkich kosztów związanych z leczeniem, można ubiegać się o dodatkowe odszkodowanie od pracodawcy. W tym celu należy:

 1. Zgłosić wypadek pracodawcy;
 2. Sporządzić protokół powypadkowy;
 3. Zgłosić roszczenia;
 4. Złożyć stosowne wnioski;
 5. Oczekiwać na przyznanie świadczenia.

Kiedy przysługuje odszkodowanie za wypadek przy pracy? Podsumowanie

W razie wypadku przy pracy pracodawca ma obowiązek podjąć niezbędne działania mające na celu eliminację lub ograniczenie przyszłego zagrożenia. Okoliczności zaistniałej sytuacji zwykle ustala zespół powypadkowy. Tryb i zakres prac jest ważny z punktu widzenia ubiegania się o odszkodowanie przez pokrzywdzonych pracowników.

[Czytaj też: Spory sądowe – Mosina, Luboń i okolice]

W przypadku wystąpienia wypadku przy pracy warto pamiętać o następujących krokach:

 1. Natychmiast zgłosić wypadek przełożonemu oraz pracodawcy.
 2. Udać się do lekarza, aby ocenił stan zdrowia oraz wystawił odpowiednie zaświadczenia.
 3. Współpracować z zespołem powypadkowym w celu ustalenia okoliczności wypadku.
 4. Wypełnić i złożyć stosowne wnioski do ZUS oraz płatnika składek.
 5. Śledzić postępowanie powypadkowe i ewentualnie zgłaszać dodatkowe roszczenia do pracodawcy.

Każdy przypadek jest inny i może wymagać indywidualnego podejścia. W przypadku niepewności co do swoich praw lub obowiązków warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy. Prawnik może pomóc w zrozumieniu przepisów, wypełnieniu wniosków oraz w prowadzeniu postępowania powypadkowego. W razie potrzeby może też reprezentować poszkodowanego w sądzie.

Najważniejsze jest jednak zapobieganie wypadkom, dbanie o bezpieczeństwo pracy oraz stosowanie się do przepisów BHP. Pracodawcy powinni regularnie przeprowadzać szkolenia BHP oraz kontrolować stan techniczny używanych maszyn i urządzeń. Pracownicy natomiast mają obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz zgłaszać wszelkie nieprawidłowości. Działania te mogą pomóc w uniknięciu wypadków oraz ochronie zdrowia i życia pracowników.

sekretariat@bksc.pl