Wróć

Mediacja jako alternatywa dla sądowego dochodzenia należności


Z roku na rok czas postępowania sądowego się wydłuża. Alternatywnym rozwiązaniem pozwalającym na wypracowanie konsensusu korzystnego dla obu stron sporu jest mediacja.

Ogólnym zaleceniem wydawanym przez wymiar sprawiedliwości zawsze jest, aby strony konfliktu szukały porozumienia. Kierowanie sprawy do sądu należy traktować jako ostateczność.

Czym jest mediacja i jakie są jej podstawowe zasady?

Mediacja jest próbą satysfakcjonującego dla obu stron rozwiązania konfliktu na drodze ugody. Negocjacje prowadzone przez neutralną osobę trzecią mają za zadanie załagodzić napięcia i pomóc w zakończeniu sprawy, bez narzucania żadnej ze stron rozstrzygnięcia. Kluczem jest wypracowanie kompromisu.

Każdorazowo celem mediacji jest pomoc zwaśnionym stronom w opracowaniu i osiągnięciu ugody. Cały proces ma charakter dobrowolny i poufny, pozwala na naprawienie wyrządzonych szkód moralnych i materialnych, sprzyja trwałemu zakończeniu konfliktu. Podstawą podejmowanych działań jest sprawiedliwość naprawcza.

Zalety mediacji w sprawach dotyczących odzyskiwania należności

Mediacja ma charakter prywatny i poufny, co pozwala na skuteczną ochronę reputacji. Na spotkaniu mediacyjnym każda ze stron ma możliwość wypowiedzenia się, jednocześnie wszystkie ustalenia pozostają między stronami i mediatorem. Strony sporu zachowują pełną kontrolę nad procesem, jak i treścią ugody, żadna decyzja nie zostaje podjęta bez zgody osób uczestniczących w mediacji.

[Zobacz też: Mediacje Mosina i okolice]

Mediacja skupia się na zaspokojeniu interesów każdej ze stron, ma doprowadzić do obopólnego zwycięstwa. Uważana jest za sprawiedliwą formę rozwiązywania sporów, daje możliwość osiągnięcia szybkiego wyniku m.in. odzyskania należności. Mediacja pozwala również każdej ze stron zachować twarz, dojść do pełnego porozumienia i raz na zawsze zażegnać spór.

Mediacja wiąże się z bardzo niskim stopniem ryzyka, ponieważ w każdej chwili można zrezygnować z dalszego uczestniczenia w procesie i podjąć decyzję o rozpoczęciu postępowania sądowego. Warto również podkreślić, że ta forma dochodzenia sprawiedliwości jest znacznie tańsza niż batalia przed sądem.

Proces mediacji krok po kroku

  1. Zgłoszenie sprawy do mediacji.
  2. Wstępne posiedzenie mediacyjne organizowane w celu zebrania szczegółowych informacji od obu stron. Mediator dowiaduje się, co jest przedmiotem sporu oraz ustala, jakie według niego muszą zaistnieć warunki, aby konflikt udało rozwiązać się polubownie.
  3. Posiedzenie mediacyjne – spotkanie stron twarzą w twarz przez ok. 1-2 godziny, w celu poszukania rozwiązania konfliktu, wyjaśnienia przyczyn sporu i ustalenia poczynań w przyszłości, które mogą doprowadzić do jego zakończenia.
  4. Podpisanie ugody – ustalone w trakcie posiedzenia mediacyjnego rozwiązania zostają zaakceptowane przez obie strony. Spór jest zakończony.

Kiedy warto wybrać alternatywną drogę rozwiązania sporu?

Mediacje są dobrowolną formą rozwiązywania sporów, pozwalającą na szybsze zakończenie konfliktu i wypracowanie satysfakcjonujących rezultatów. Warto na tę formę zdecydować się, w przypadku chęci uniknięcia ryzyka procesowego, wysokich kosztów oraz stresu.

Warto podkreślić, że umowy zawarte w trakcie mediacji, jak i w toku postępowania sądowego mają taką samą moc prawną. Można na ich podstawie wszcząć egzekucję komorniczą, jeżeli sprawa dotyczy wyegzekwowania należności.

Formę rozwiązywania sporów, jaką jest mediacja, należy wykorzystywać w momencie powstawania konfliktów, przy których ważne jest utrzymanie względnie dobrych relacji z drugą stroną. Zawsze przed skierowaniem sprawy do sądu warto zastanowić się, czy nie lepiej zawrzeć ugodę mediacyjną, ze względu na finanse, jak i czas.

Cały proces mediacji przebiega spokojnie, bez wzajemnych pretensji, kreowania zasad korzystnych tylko dla jednej strony. Bezstronność mediatora pozwala utrzymać prawidłowy przebieg negocjacji, zgodny z zasadami. 

sekretariat@bksc.pl