Wróć

Nieruchomości

Nieruchomości
 • obsługa prawna transakcji na rynku nieruchomości (w szczególności opiniowanie, prowadzenie negocjacji, sporządzanie umów i innej potrzebnej dokumentacji), zwłaszcza w zakresie obrotu nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi, umów najmu, dzierżawy, projektów inwestycyjnych obiektów mieszkalnych, biurowych, handlowych, przemysłowych, magazynowych i innych,
 • audyt prawny nieruchomości,
 • przygotowanie opinii dotyczących nabycia nieruchomości, w tym ocena ryzyka z tym związanego,
 • ochrona windykacyjna, negatoryjna i posesoryjna (sprawy o eksmisję oraz o naruszenie posiadania),
 • ustalanie i odzyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości (reprywatyzacja),
 • ustalanie przesłanek i zakresu niezbędnych działań w celu wykreślenia z ksiąg wieczystych hipotek, obciążeń i praw osób trzecich,
 • uzgadnianie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym,
 • prowadzenie spraw o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności, o ustanowienie służebności,
 • obsługa prawna cudzoziemców nabywających nieruchomości w Polsce,
  doradztwo prawne z zakresu podziału, scalania, zamiany, zrzekania się nieruchomości,
 • doradztwo w kwestiach podatkowych związanych z obrotem nieruchomościami,
 • ocena możliwości zagospodarowania nieruchomości pod kątem przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym i prawa budowlanego,
 • obsługa prawna związana z budową obiektów mieszkalnych, biurowych, handlowych, usługowych, przemysłowych, magazynowych i innych,
 • rozwiązywanie sporów pomiędzy inwestorami, wykonawcami inwestycji, deweloperami i ich klientami (negocjacje, postępowania mediacyjne, postępowania sądowe),
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów o roboty budowlane, umów buduj-eksploatuj-przekaż oraz innych umów i dokumentów związanych z procesem budowlanym,
 • uzyskiwanie zezwoleń administracyjnych niezbędnych do prowadzenia i realizacji planów inwestycyjnych, m.in. pozwoleń na budowę, warunków zabudowy, decyzji środowiskowych,
 • doradztwo i reprezentacja w toku postępowań administracyjnych i sądowych związanych z procesem budowlanym.

Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości to odrębna dziedzina prawa, która obejmuje działania wobec osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Trudność polega na często zmieniających się przepisach, dlatego profesjonalna obsługa prawna jest tym istotniejsza. Prawnik zaznajomiony z prawem nieruchomości śledzi zmieniające się regulacje, wie, jak poprowadzić postępowanie, aby wypracować dla Klienta najkorzystniejsze rezultaty.

Obsługa prawna nieruchomości

Kancelaria adwokacka Bartkowiak & Kosewski reprezentuje Klientów i działa w ich interesie. Adwokat reaguje na aktualne zmiany w przepisach prawa nieruchomości. Wykonuje audyty na potrzeby obrotu nieruchomościami, zapewnia obsługę związaną z wszelkiego rodzaju transakcjami, zajmuje się rozmaitymi regulacjami aktualnego stanu prawnego nieruchomości, a także uczestniczy w sprawach karnych i dyscyplinarnych związanych z nieruchomościami oraz prawem budowlanym.

Prawnicy udzielają wsparcia w sprawach biznesowych. Precyzyjnie opracowują i negocjują umowy o zakupie nieruchomości, towarzyszą Klientom w postępowaniach sądowych, przygotowują pisma odwoławcze od wstrzymania robót, a także zapewniają doradztwo w rozwiązaniu bieżących problemów dotyczących zarządzania nieruchomościami.

Obsługa prawna nieruchomości realizowana przez kancelarię pozwala legalnie i zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przejąć nieruchomość i rozpocząć w niej niezbędne prace. Prawnicy towarzyszą Klientom na każdym etapie realizacji inwestycji.

Kancelaria Luboń

ul. Jana III Sobieskiego 85
62-030 Luboń
tel.: 695 609 449

Kancelaria Stęszew

ul. Rynek 2
62-060 Stęszew
tel.: 602 468 329

Kancelaria Śrem

ul. Poznańska 9
63-100 Śrem
tel.: 695 609 449

Kancelaria Mosina

ul. Poznańska 2
62-050 Mosina
tel.: 602 468 329

sekretariat@bksc.pl