Wróć

Nowa stawka w podatku dochodowym od osób prawnych


W dniu 1 stycznia 2017 roku wejdzie w życie kolejna nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Najistotniejsza zmiana to wprowadzenia nowej stawki podatkowej w wysokości 15%.

Od kiedy mają obowiązywać nowe przepisy

Nowe przepisy dotyczą dochodu wypracowanego po 1 stycznia 2017 roku. Oznacza to, że nowa stawka nie będzie miała zastosowania do dochodów rozliczanych w zeznaniu podatkowym za 2016 rok oraz w stosunku do zaliczek płaconych za grudzień 2016 roku.

Natomiast w odniesieniu do podatników z przesuniętym rokiem podatkowym – jeżeli ich rok podatkowy rozpoczął się przed 31 grudnia 2016 roku – stawka 19% ma zastosowanie w stosunku do dochodu osiągniętego w tym roku podatkowym, nawet jeżeli dochód ten został osiągnięty w 2017 roku.

Kto może skorzystać z obniżonej stawki CIT

Przepisy dotyczące nowej, obniżonej stawki podatku wprowadzono poprzez zmianę art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tym przepisem stawką 15% będą opodatkowane dochody realizowane przez:

  • małych podatników, oraz
  • podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.

Małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Oznacza to, że w 2017 roku małym podatnikiem będzie podmiot, którego sprzedaż brutto w 2016 roku nie przekroczyła 5.162.000 zł.

Należy jednak wskazać, że z obniżonej stawki nie będzie mógł korzystać mały podatnik oraz podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, który powstał na skutek przekształcenia, podziału, połączenia lub wydzielenia.

Dodatkowo, preferencyjna stawka podatku nie będzie miała zastosowania dla nowo utworzonych podatkowych grup kapitałowych.

Jakie dochody podlegają opodatkowaniu stawką 15%

Opodatkowaniu stawką 15% podlegają tylko dochody rozliczane na zasadach ogólnych. Nie podlegają opodatkowaniu tą stawką przychody, od których podatek pobierają płatnicy. Chodzi tutaj w szczególności o przychody, o których mowa w art. 21 oraz 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. przychody z tytułu odsetek, należności licencyjnych i dywidend wypłacane na rzecz podmiotów nie posiadających w Polsce ani siedziby ani zakładu podatkowego.

Jeżeli temat Panśtwa zainteresował, to zapraszam do kontaktu!

Mikołaj Przybył

doradca podatkowy nr 11542

tel. 502-468-473

przybyl@bksc.pl

październik 2016

sekretariat@bksc.pl