Wróć

Obsługa przedsiębiorców

Obsługa przedsiębiorców
 • kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego,
 • stałą lub okresową obsługę prawną dla podmiotów gospodarczych,
  kompleksowe doradztwo prawne w sprawach z zakresu m.in. prawa cywilnego, prawa spółek, prawa konkurencji, prawa pracy, prawa ochrony środowiska, prawa administracyjnego i prawa podatkowego,
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów, w tym m.in. umów sprzedaży, dostawy, dystrybucji, umów agencyjnych, franchisingu, leasingu, najmu, umów marketingowych, a także umów ramowych określających zasady współpracy biznesowej stron,
 • przygotowywanie dokumentów standaryzujących obrót gospodarczy,
  przygotowywanie analiz prawnych,
 • opracowywanie dokumentacji pracowniczej, w tym umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich,
 • pomoc przy zakładaniu lub likwidacji zarówno spółek osobowych i kapitałowych, jak i innych podmiotów gospodarczych, w tym oddziałów i przedstawicielstw spółek, a także fundacji i stowarzyszeń,
  restrukturyzację podmiotów gospodarczych,
 • doradztwo w zakresie możliwości polubownego zakończenia sporów, w tym prowadzenie negocjacji, zastępstwo w toku postępowań pojednawczych, udział w mediacjach,
 • prowadzenie sporów sądowych – reprezentację przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, a także przed Sądem Najwyższym,
 • reprezentację w postępowaniach administracyjnych, a także zastępstwo przed sądami administracyjnymi,
 • prowadzenie negocjacji, a także udział w mediacjach,
 • windykację należności, w tym także doradztwo w zakresie sposobu i możliwości prowadzenia egzekucji oraz reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym,
 • reprezentowanie wierzycieli lub dłużników w toku postępowań upadłościowych lub naprawczych,
 • pomoc prawną przy restrukturyzacji zadłużenia,
 • pomoc prawną w zakresie prawa karnego gospodarczego,
 • szkolenia,
 • pomoc prawna w zakresie windykacji wierzytelności, polegająca na prowadzeniu postępowań sądowych o zapłatę, postępowań egzekucyjnych, prowadzenie negocjacji z dłużnikami oraz pomoc przy zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych,
 • pomoc prawna dla dłużników w zakresie efektywnego zarządzania obciążającymi ich wierzytelnościami, w szczególności poprzez prowadzenie negocjacji z wierzycielami, ochronę prawną przed procesami sądowymi oraz redagowanie ugód sądowych i pozasądowych.
sekretariat@bksc.pl