Wróć

Obsługa spółek

Obsługa spółek
 • ogólna obsługa korporacyjna (zarówno spółek osobowych, jak i kapitałowych), a w szczególności: przygotowywanie i prowadzenie walnych zgromadzeń akcjonariuszy/zgromadzeń wspólników, opracowanie projektów uchwał organów spółki, prowadzenie postępowań rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym,
 • analiza odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnoprawnej członków zarządu,
  zakładanie spółek handlowych, sporządzanie statutów spółek kapitałowych, regulaminów rad nadzorczych oraz zarządów,
 • rozwiązywanie konfliktów pomiędzy udziałowcami oraz wspólnikami, przygotowywanie umów pomiędzy akcjonariuszami/wspólnikami (shareholder agreements),
 • pomoc w procesach łączenia, podziału i przekształceń spółek handlowych, podwyższania kapitału zakładowego, przymusowego wykupu akcji, umarzania akcji oraz nabywania akcji własnych przez spółki,
 • konstruowanie programów motywacyjnych dla kadry zarządzającej (opcje menadżerskie),
 • doradztwo w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz papierów wartościowych; pomoc prawna przy wprowadzaniu spółek na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie – przy organizowaniu pierwszych ofert publicznych
  sporządzanie umów z członkami organów i prokurentami,
 • reprezentacja przed sądami w postępowaniach dotyczących m.in. zaskarżania uchwał oraz zwoływania zgromadzeń wspólników.
sekretariat@bksc.pl