Wróć

Pozew cywilny — czym jest, jak napisać, gdzie złożyć?


Powództwo w sprawie cywilnej jest jednym z najważniejszych kroków, jaki należy podjąć, w celu dochodzenia swoich praw w sądzie. Trzeba jednak wiedzieć, jak napisać pismo do sądu cywilnego, jakie aspekty mają największe znaczenie oraz jakie wymogi formalne należy spełnić.

Pozew – co to jest?

Pozwem cywilny jest pismo składane do sądu, którego jedna strona inicjuje postępowanie przeciwko innej stronie. Jest to podstawowy środek, dzięki któremu osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna mogą dochodzić swoich praw.

W pozwie cywilnym niezbędne jest przedstawienie roszczeń, opis okoliczności sprawy, a także zaprezentowanie dowodów, które ma się zamiar przedstawić w rozszerzonej wersji przed sądem.

Pozew cywilny jest kluczowym elementem procesu sądowego. To właśnie za jego sprawą sąd dowiaduje się o problemie i zaczyna procedurę rozstrzygania.

Kiedy warto zdecydować się na powództwo cywilne?

Przed złożeniem pozwu cywilnego, warto dokładnie rozważyć wszystkie korzyści oraz straty, jakie będą się z tym wiązały. Warto na takie rozwiązanie zdecydować się mając mocne dowody w sprawie, a także gdy inne metody rozwiązania problemu zawiodły, czyli mediacje oraz negocjacje. Przykłady spraw cywilnych pokazują również, że na ten krok decydują się klienci chcący dochodzić swoich praw w sposób formalny.

Trzeba mieć na uwadze, że proces sądowy wiąże się z kosztami (finansowymi, emocjonalnymi). Podjęcie decyzji o jego złożeniu powinno zostać poprzedzone konsultacją z profesjonalnym prawnikiem. Oceni on rzetelnie szanse na wygraną, a także potencjalne ryzyko.

Jakie mogą być sprawy cywilne? Przykłady

Pozew o świadczenie

Jest to forma, dzięki której można zmusić drugą stronę do określonego działania – najbardziej powszechna i najczęściej stosowana. Orzeczenia zwykle wiążą się z egzekucją długu:

 • pozew o odszkodowanie – żądana jest rekompensata za doznane straty oraz krzywdy o charakterze materialnym i niematerialnym,
 • pozew o zapłatę – składany, gdy jedna ze stron nie wypełnia swoich zobowiązań finansowych wobec drugiej strony m.in. w przypadku niespłacenia długu, nieuregulowania faktur,
 • pozew o wydanie rzeczy – m.in. eksmisja z lokalu,
 • pozew o wykonanie dzieła.

Pozew o ukształtowanie

Specyficzny pozew w sprawie cywilnej, który ma na celu przede wszystkim wywołanie określonego stanu prawnego. Pozwala regulować sytuację prawną wymagającą interwencji sądu w celu uzyskania formalnego potwierdzenia lub ustanowienia.

Pozew o ukształtowanie może przybrać następujące formy:

 • powołania stosunku prawnego lub prawa – nakazanie złożenia oświadczenia woli, na podstawie wcześniej zawartej umowy,
 • zmiany stosunku prawnego – m.in. pozew o waloryzację świadczenia w wyniku istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza,
 • zniesienie prawa lub stosunku prawnego – m.in. powództwo o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód.

Pozew o ustalenie

Narzędzie prawne, które pomaga w ustaleniu stosunku prawnego lub prawa, bez domagania się określonego świadczenia. Głównym celem jest doprowadzenie do orzeczenia sądowego, nie zmienia się natomiast stosunek prawny.

Pozew o ustalenie może wnieść każdy, kto ma w tym interes prawny, a występuje on wówczas, gdy orzeczenie sądu wpływa korzystnie na sytuację prawną wnioskodawcy. Najpopularniejszymi rodzajami są:

 • pozew o ustalenie ojcostwa – złożyć może go matka, dziecko lub mężczyzna przypuszczalni będący ojcem,
 • pozew o ustalenie własności nieruchomości – dotyczy sporów związanych z własnością do nieruchomości,
 • pozew o ustalenie spadkobiercy – osoba, która twierdzi, że jest spadkobiercą, może wnieść pozew o ustalenie treści testamentu,
 • pozew o ustalenie obowiązku pokrycia szkody – m.in. powód doznał uszkodzenia ciała.

Pozew — jak napisać, o jakich aspektach formalnych należy pamiętać?

Najważniejszym pytaniem pojawiającym się w kontekście spraw sądowych jest, jak złożyć pozew do sądu cywilnego. Niezbędne jest nie tylko zebranie przekonujących dowodów, ale także dopełnienie wymagań formalnych. Pozew musi wyglądać profesjonalnie.

Kluczowe elementy pisma procesowego

Pozew musi spełniać wymogi określone w art. 126 KPC. Najważniejszymi elementami, które musi zawierać pismo procesowe, są:

 • oznaczenie sądu, do którego pismo jest kierowane,
 • oznaczenie strony oraz jej przedstawiciela procesowego, jeżeli został on ustanowiony,
 • określenie przedmiotu sprawy oraz oznaczenie sprawy, jeśli jest już znane,
 • wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek,
 • podpis osoby składającej pismo albo jej przedstawiciela ustawowego bądź pełnomocnika,
 • wskazanie załączników, jeżeli takowe występują.

Wymogi formalne dotyczące pozwu cywilnego

Art. 187 § 1 KPC określa dodatkowe wymogi formalne, jakie musi spełniać pozew do sądu cywilnego. Są nimi:

 • określenie żądania, którego dotyczy sprawa. W przypadku spraw majątkowych, należy dokładnie określić sumę, o jaką się wnioskuje. Wartość przedmiotu ma wpływ na koszty sądowe, a także wybór sądu, który będzie mógł tą sprawą się zająć,
 • oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia,
 • opis okoliczności, których dotyczy roszczenie,
 • wskazanie dowodów m.in. dokumentów, zeznań świadków, opinii biegłych,
 • uzasadnienie wyboru sądu właściwego,
 • informacje o wcześniej podejmowanych działaniach m.in. wysłanych wyzwaniach do zapłaty czy podjętych próbach rozwiązania sporu poprzez mediacje.

Dodatkowe wnioski, czyli jak złożyć pozew do sądu, aby szybko rozstrzygnąć sprawę

Każdemu wnioskodawcy zależy przede wszystkim na tym, aby pozew był skuteczny. Warto wraz z nim złożyć dodatkowe wnioski m.in. o zabezpieczenie roszczenia. Pozwala to na tymczasowe zabezpieczenie określonego roszczenia przed wydaniem ostatecznej decyzji przez sąd. Organ odpowiedzialny za wydanie wyroku może nałożyć na pozwaną stronę pewne ograniczenia lub nakazać podjęcie określonych działań, w celu zabezpieczenia interesów przed finalnym rozstrzygnięciem sprawy.

Wniosek ten ma szczególne uzasadnienie w sytuacji, gdy istnieją przesłanki o pogorszeniu sytuacji powoda w czasie trwającego postępowania.

Innymi wnioskami formalnymi, jakie można złożyć, są:

 • wniosek o nadanie wyrokowi natychmiastowej wykonalności,
 • wniosek o przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność powoda, 
 • wnioski mające na celu przygotowanie rozprawy. Uwzględnia wezwanie wskazanych przez powoda świadków i ekspertów na rozprawę, przeprowadzenie oględzin miejsca lub przedmiotu, żądanie od pozwanego dostarczenia dokumentów mających wpływ na sprawę, a także zawnioskowanie o wystąpienie przez sąd o dostarczenie dowodów z sądów, urzędów lub od osób trzecich na potrzeby rozprawy.

Jak napisać pozew – wszystko, co warto wiedzieć o jego treści

Skuteczność pozwu cywilnego zależy od przygotowania właściwej treści. Należy zastosować profesjonalne sformułowania, a także pamiętać o innych istotnych kwestiach:

 • wybór odpowiedniej procedury – mając niezbite dowody, można zdecydować się na postępowanie uproszczone m.in. upominawcze, nakazowe czy elektroniczne postępowanie upominawcze;
 • dostępne środki prawne – warto skorzystać z dodatkowych rozszerzeń, w celu ochrony przed ewentualnymi stratami;
 • materiały dowodowe – muszą być wszechstronne i solidne, przekonujące, a to daje szansę na pomyśle zakończenie postępowania;
 • dopełnienie wymogów formalnych – ma to ogromne znaczenie dla odbioru powództwa. Świadczy o zaangażowaniu strony i determinacji w dochodzeniu praw. Pozwala osiągnąć cel.

Jak założyć sprawę cywilną?

Kluczowe dla osiągnięcia sukcesu jest prawidłowe zaadresowanie i wniesienie pozwu. W procesie cywilnym pozew kierowany jest do sądu właściwego zarówno miejscowo, jak i rzeczowo. Oznacza to wybranie placówki zgodnej z miejscem zamieszkania lub siedziby pozwanego. Jeżeli nieprawidłowo zostanie wskazany sąd, powództwo w sprawie cywilnej może się wydłużyć.

Pozew można złożyć osobiście w kancelarii sądu lub wysłać pocztą, a także przesłać drogą elektroniczną, choć wymaga to posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zgodnie z art. 135 § 1 KPC., doręczenia pozwu cywilnego dokonuje się w mieszkaniu, w miejscu pracy lub tam, gdzie się adresata zastanie.

Pozew cywilny – podsumowanie

Powództwo cywilne jest skomplikowanym obszarem prawa, łatwo jest tu popełnić błąd, dlatego warto skonsultować się z profesjonalnym prawnikiem. Poprowadzi sprawę od początku do końca, zadba o spełnienie wszystkich wymogów formalnych. 

sekretariat@bksc.pl