Wróć

Procedura wnoszenia sprzeciwu od nakazu zapłaty


Sprzeciw od nakazu zapłaty

Jak wcześniej zostało wskazane postępowanie windykacyjne polega na dochodzeniu przez wierzycieli swoich należności od dłużników.  Na drodze postępowania sądowego, aby wierzyciel mógł skierować wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika najpierw musi posiadać tytuł wykonawczy, którym jest prawomocny nakaz zapłaty opatrzony klauzulą wykonalności.

W przypadku kwestionowania przez pozwanego (dłużnika) wydanego przez Sąd I Instancji nakazu zapłaty zobowiązany jest on do złożenia sprzeciwu do Sądu w zawitym terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania nakazu zapłaty. Złożenie sprzeciwu do Sądu po upływie w/w 14 dniowego terminu skutkować będzie odrzuceniem sprzeciwu i uprawomocnieniem się nakazu zapłaty w pierwotnym kształcie.

Wniesienie przez pozwanego sprzeciwu od nakazu zapłaty powoduje, iż Sąd kieruje sprawę na rozprawę w celu przeprowadzenia postępowania dowodowego, a w szczególności przesłuchania świadków i stron postępowania, a także powołania biegłego w razie konieczności.

Sąd w celu przyspieszenia postępowania sądowego w momencie wydania nakazu zapłaty i doręczenia go pozwanemu wzywa go, aby w terminie 14 dni uiścił należność wraz kosztami procesowymi, bądź wniósł w tym terminie sprzeciw do sądu. Jednocześnie Sąd nakłada na pozwanego obowiązek powołania w sprzeciwie wszystkich twierdzeń i dowodów pod rygorem ich późniejszego pominięcia – inaczej zwaną prekluzją dowodową.

Zgodnie z art. 217 § 2 KPC – Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich we właściwym czasie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

Zaskarżanie nakazu zapłaty

W przypadku kwestionowania wydanego przez Sąd nakazu zapłaty należy wnieść sprzeciw do Sądu i wskazać czy zaskarżamy nakaz zapłaty w całości, czy też części, i w związku z powyższym wnieść o oddalenie powództwa w całości lub części.

Jeżeli wniesiemy o oddalenie powództwa w części to musimy wskazać Sądowi dokładnie, z jaką częścią nakazu zapłaty się nie zgadzamy i na poparcie naszego stanowiska zobowiązani jesteśmy do powołania dowodów, – ponieważ Sąd z urzędu nie przeprowadza postępowania dowodowego za strony, a wynika to z treści art. 6 kc  – Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Z uwagi na fakt, iż należność dochodzona pozwem, składa się na:

  • Kwotę należności głównej,
  • Kwotę odsetek (ustawowych bądź umownych), lub termin naliczania odsetek,
  • Kwotę kosztów procesu, na którą składa się kwota opłaty sądowej, kosztów zastępstwa w procesie

to składając sprzeciw i wnosząc o oddalenie powództwa w części należy wskazać czy nie zgadamy się z kwotą należności głównej dochodzoną w pozwie, odsetkami, czy też kosztami procesu. Jeżeli wskazujemy, iż część należności głównej została zapłacona to wskazujemy, jaka naszym zdaniem powinna być kwota należności głównej oraz podajemy Sądowi termin, w którym dokonaliśmy wpłaty. Podanie terminu wpłaty pozwoli Sądowi jednocześnie z obniżeniem kwoty należności głównej na zweryfikowanie terminów liczenia odsetek od nieterminowych wpłat, a tym samym będzie miało to wpływ na koszty procesu, w tym przypadku na ich obniżenie.

 

adw. Marek Bartkowiak

Wspólnik w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Bartkowiak Kosewski spółka cywilna z siedzibą w Luboniu ul. Jana III Sobieskiego 85, tel. kom. 602 468 329 e-mail: bartkowiak@bksc.pl

sekretariat@bksc.pl