Wróć

Sprawy cywilne

Sprawy cywilne
 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów:
  • w obrocie handlowym i o świadczenie usług – umów sprzedaży, dostawy lub zamiany towarów, umowy o dzieło, w tym umów dotyczących sprzedaży specjalistycznych maszyn przemysłowych,
  • związanych z korzystaniem z rzeczy – umów najmu, dzierżawy, leasingu, leasingu zwrotnego, użyczenia,
  • o pośrednictwo handlowe – umów agencyjnych, dystrybucyjnych, komisowych,
   pożyczki,
  • dotyczących obrotu wierzytelnościami i zobowiązaniami z umów,
   zabezpieczających należyte wykonanie zobowiązań (m.in. umowy poręczenia, zabezpieczenia wekslowe),
  • regulujących rękojmię, gwarancję oraz serwis pogwarancyjny,
   umów franchisingowych,
  • innych umów nienazwanych,
 • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych.
sekretariat@bksc.pl