Wróć

Sprawy cywilne

Sprawy cywilne
 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów:
  • w obrocie handlowym i o świadczenie usług – umów sprzedaży, dostawy lub zamiany towarów, umowy o dzieło, w tym umów dotyczących sprzedaży specjalistycznych maszyn przemysłowych,
  • związanych z korzystaniem z rzeczy – umów najmu, dzierżawy, leasingu, leasingu zwrotnego, użyczenia,
  • o pośrednictwo handlowe – umów agencyjnych, dystrybucyjnych, komisowych,
   pożyczki,
  • dotyczących obrotu wierzytelnościami i zobowiązaniami z umów,
   zabezpieczających należyte wykonanie zobowiązań (m.in. umowy poręczenia, zabezpieczenia wekslowe),
  • regulujących rękojmię, gwarancję oraz serwis pogwarancyjny,
   umów franchisingowych,
  • innych umów nienazwanych,
 • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych.

Prawo cywilne

Prawo cywilne jest rozbudowaną gałęzią prawa. Nie każda umowa jest prosta w zawarciu, jak i późniejszej realizacji. W skomplikowanych sprawach warto zasięgnąć pomocy adwokata. Prawnik przygotuje projekt umowy, zabezpieczy przed negatywnymi konsekwencjami, usunie zapisy niekorzystne dla Klienta. Korzystając z usług kancelarii, można w bezpieczny sposób przebrnąć przez trudny proces podpisywania umowy, często wymagający twardych negocjacji, wyjścia poza strefę komfortu i odłożenia na bok emocji.

Prawnik pomaga Klientom w sprawach cywilnych, czuwa nad zabezpieczeniem interesów i prawidłowym przebiegiem sporządzenia, podpisania i wypełnienia warunków umowy. Kontroluje regulacje prawne mające zastosowanie dla danej sprawy. Adwokat bierze udział w postępowaniu pozaprocesowym, przedsądowym oraz sądowym. Zapewnia zastępstwo w toczących się postępowaniach przed organami sądowymi. Adwokat doradza Klientom w trakcie negocjacji, jak i zawierania umów, reprezentuje interesy na drodze dochodzenia praw i wszelkich roszczeń związanych z umową.

Kancelaria adwokacka Bartkowiak & Kosewski świadczy usługi dotyczące prawa cywilnego. Udziela porad prawnych, sporządza pisma procesowe, opiniuje umowy, a także reprezentuje Klientów w postępowaniach mediacyjnych i arbitrażowych. Kancelaria jest gotowa przyjąć sprawę na każdym etapie postępowania.

sekretariat@bksc.pl