Wróć

Jak przygotować prostą umowę zlecenia?


Umowa zlecenia jest jedną z podstawowych stosowaną w obrocie prawnym. Jedna ze stron zobowiązuje się do wykonywania określonych czynności na rzecz innego podmiotu, zachowując przy tym warunki określone w umowie.

Jest kilka opcji na przygotowanie umowy zlecenia:

 • skorzystanie ze wzoru znalezionego w internecie,
 • samodzielne przygotowanie umowy zlecenie,
 • zakup wzoru z pewnego źródła,
 • zamówienie indywidualnego wzoru umowy u prawnika.

Umowa zlecenia – jak przygotować?

Im bardziej skomplikowane jest przedsięwzięcie, którego umowa dotyczy, tym większym doświadczeniem powinna wykazywać się osoba sporządzająca pismo. Konieczne jest ujęcie wielu kwestii zabezpieczających interesy obu stron. Wymagania formalne przy umowie zlecenia mogą obejmować zarówno aspekty podstawowe, jak i nieco bardziej zaawansowane. Każdorazowo, pismo powinno być przystosowane do konkretnej sytuacji.

Prosta umowa zlecenia – wzór

Warto sprawdzić, jakie są elementy umowy zlecenia oraz jakich aspektów należy przypilnować w szczególności. W razie problemów lub wątpliwości, warto skontaktować się z kancelarią prawną, w celu opracowania optymalnej umowy uwzględniającej najważniejsze kwestie współpracy. Prosta umowa zlecania powinna zawierać takie elementy, jak:

Nazwa umowy

Wskazując nazwę, należy określić, że jest to umowa zlecenie. W niektórych przypadkach zaleca się sprecyzowanie charakteru wykonywanych czynności.

Data zawarcia umowy

Ten aspekt umowy ma największe znaczenie, gdy czynności powinny być wykonane w terminie liczonym od dnia jej zawarcia. Z najprostszą sytuacją mamy do czynienia, gdy obie strony spotykają się i od razu podpisują umowę. Za datę przyjmuje się dzień zdarzenia.

Jeżeli umowa jest zawiera korespondencyjne, należy zastosować przepisy Kodeksu cywilnego, które wskazują, że oświadczenie woli jest zawierane wtedy, gdy adresat może zapoznać się z warunkami, a więc w momencie doręczenia mu jej przez kuriera lub listonosza. Za dzień zawarcia umowy uznaje się moment odebrania przesyłki i podpisania jej przez obie strony. Tutaj należy rozważyć jeszcze jedną kwestię: wolę obu stron dotyczącą wskazania rzeczywistej daty zawarcia umowy. Mogą zgodzić się na wskazanie innego terminu obowiązywania umówionych warunków.

Miejsce zawarcia umowy

Nie ma konieczności podawania dokładnego adresu czy numeru posesji, gdzie została zawarta umowa. Określa się jedynie miejscowość. Kwestia ta jest bardzo zbliżona do daty zawarcia umowy. Jeżeli umowy zawierane są korespondencyjnie, należy zastosować regulacje zawarte w Kodeksie cywilnym obejmujące zasadę skuteczności oświadczenia woli w chwili, w którym adresat mógł się z nim zapoznać.

Strony umowy

W umowie zlecenia powinny znaleźć się wszystkie dane stron umożliwiające w razie konieczności sfomułowanie pozwu, czyli adres zamieszkania, adres siedziby, PESEL/NIP, nr KRS.

Przedmiot umowy

Najprościej określa to art. 734 paragraf 1 Kodeksu cywilnego: Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

Zobowiązania stron

Zobowiązania stron wynikają ze wszystkich postanowień zawartych w umowie. Mowa tu o obowiązkach, takich jak:

 • ze strony zleceniodawcy: współpraca ze zleceniodawcą w zakresie dostarczania niezbędnych informacji w określonym czasie;
 • ze strony zleceniobiorcy: realizacja zlecenia w profesjonalny sposób.

Rachunki/wynagrodzenie

Zasady wynagradzania w umowie zlecenia obejmują określenie:

 • wysokości (netto/brutto),
 • terminu płatności,
 • sposobu płatności.

Podpis

Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości podpisy powinny być czytelne, zawierać imię i nazwisko, a wszystkie strony umowy należy parafować.

Kiedy warto zawrzeć umowę zlecenia? Najważniejsze informacje

Jak rozwiązać umowę zlecenia – procedura

 • Ustnie lub pisemnie. Najczęstsza forma: pisemna.

Jakie dokumenty są potrzebne przy umowie zlecenia?

 • Kwestionariusz osobowy.
 • Skierowanie na badania lekarskie.
 • Skierowanie na szkolenie BHP, jeżeli zakres wykonywanej pracy tego wymaga.

Jak zabezpieczyć swoje prawa w umowie zlecenia?

Omówione wyżej zobowiązania stron regulują wszystkie prawa i obowiązki zarówno zleceniodawcy, jak i zleceniobiorcy. Do umowy można dodać także punkt POUFNOŚĆ, w celu zobowiązania do zachowania poufności i nierozpowszechniania pozyskanych informacji, obwarowując to karą umowną. 

sekretariat@bksc.pl