Wróć

Windykacja należności

Windykacja należności

Przebieg procesu windykacji składa się z kilku etapów. Po pierwsze należy podjąć działania polubowne, potem sądowe, by móc przejść do postępowania egzekucyjnego. Zanim przejdzie się do działań windykacyjnych opłaca się podjąć działań prewindykacyjnych.

Pre-windykacja

Proces odzyskiwania należności warto zacząć od działań prewencyjnych, których zainicjonowanie znacząco zwiększa szanse na terminowe spłaty należności od dłużnika. Najbardziej skutecznymi i zarazem najbardziej powszechnymi działaniami prewencyjnymi jest: weryfikacja stanu zobowiązań kontrahenta, sprawdzenie, czy kontrahent nie występuje na giełdzie długów oraz umieszczanie pieczęci prewencyjnej na wystawianych przez wierzyciela fakturach.

Postępowanie polubowne

Podczas tego etapu wszczynamy szereg czynności zmierzających do nawiązania kontaktu z dłużnikiem oraz skłonienia go do dobrowolnej spłaty należności. Kontakty mogą odbywać się za pośrednictwem rozmów telefonicznych, wiadomości tekstowych, e-maili, itp. Strony mogą negocjować np. umorzenie odsetek, czy rozłożenie płatności na raty. Przygotowujemy niezbędny materiał procesowy na potrzeby ewentualnego postępowania sądowego (np. pisemne wezwanie, czy pisemne uznanie długu na potrzeby ewentualnego postępowania nakazowego, stosownie do art. 485 § 1 pkt. 3 k.p.c.).

Postępowanie sądowe

Jeśli nie uda się odzyskać środków na etapie postępowania polubownego to należy przejść do środków o bardziej formalnym charakterze. Na tym etapie wdrażamy czynności prowadzące do uzyskania tytułu egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi w ramach jednego z przyspieszonych trybów postępowania sądowego (nakazowego, bądź upominawczego) które ma również służyć zaopatrzeniu otrzymanego tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności.

Postępowanie egzekucyjne

Na tym etapie sporządzamy wniosek o wszczęcie egzekucji oraz składamy go do wybranego komornika sądowego. Reprezentując Państwa interesy sprawujemy nadzór nad całym przebiegiem postępowania egzekucyjnego oraz czuwamy, by organy egzekucyjne prowadzące egzekucję wykazywały stosowną aktywność.

Kancelaria Luboń

ul. Jana III Sobieskiego 85
62-030 Luboń
tel.: 695 609 449

Kancelaria Stęszew

ul. Rynek 2
62-060 Stęszew
tel.: 602 468 329

Kancelaria Śrem

ul. Poznańska 9
63-100 Śrem
tel.: 695 609 449

Kancelaria Mosina

ul. Poznańska 2
62-050 Mosina
tel.: 602 468 329

sekretariat@bksc.pl