Wróć

Windykacja polubowna – jak odzyskać dług bez konieczności sądowej egzekucji


W celu utrzymania pozytywnych relacji z kontrahentem, ale jednocześnie odzyskując należne pieniądze, warto zdecydować się na windykację polubowną. Proces windykacji polubownej polega na ustaleniu planu spłaty długu, co pozwala na wypracowanie lepszych rezultatów niż kosztowna windykacja sądowa.

Czym jest windykacja polubowna i jakie są jej założenia?

Windykacja to szereg działań, które są podejmowane przez wierzyciela, w celu wyegzekwowania należności. Działania te są regulowane przez prawo – art. 353 § 1 k.c. – ogólna zasada zobowiązań.

Windykacja polubowna, nazywana miękką, jest obowiązkowym i zarazem pierwszym etapem egzekwowania długu. Opiera się na stosowaniu narzędzi i komunikacji bez skierowania sprawy na drogę sądową. Podstawowymi elementami tej formy windykacji są m.in. wysyłane wezwania do zapłaty czy monity.

Stosując windykację polubowną, wierzyciel wyciąga rękę do dłużnika, daje mu szansę na spłatę należności bez ingerencji organów sądowych.

Korzyści zastosowania windykacji miękkiej w odzyskiwaniu należności

Zastosowanie windykacji miękkiej jest obowiązkowe w każdym postępowaniu egzekucyjnym, a jednocześnie gwarantuje ograniczenie stresu związanego z całym przedsięwzięciem, jeżeli sprawę uda się zakończyć już na tym etapie. Do dyspozycji jest wiele narzędzi, które mogą przekonać dłużnika do spłaty zadłużenia. Ponadto windykacja polubowna pozwala na zachowanie dobrych relacji pomiędzy obiema stronami sporu, co w przypadku relacji biznesowych jest niezwykle istotne.

Skuteczne metody i techniki stosowane w windykacji polubownej

Korzystając z usług firmy windykacyjnej, można liczyć na pełny wachlarz metod i technik polubownego wyegzekwowania należności:

  • przypomnienie o zaległościach finansowych – standardowy kontakt z dłużnikiem, w celu przypomnienia, że zalega z płatnością za fakturę. Zastosować można w tej sytuacji kontakt telefoniczny, mailowy, SMS, listowny lub osobisty;
  • wezwanie do zapłaty – do dłużnika wysyłany jest dokument zawierający jego i wierzyciela dane, kwotę zadłużenia, podstawę, z której wynika zadłużenie, termin płatności, naliczone odsetki, a także informacje o konsekwencjach dalszego zaniechania płatności,
  • negocjacje – biorą w nich udział dłużnik, wierzyciel oraz przedstawiciel firmy windykacyjnej. Wypracowany w drodze negocjacji kompromis pozwala na uczciwe zakończenie sporu, wyjście z twarzą z tej niewygodnej sytuacji, jak i odzyskanie przez wierzyciela należnych mu pieniędzy;
  • wpis do biura informacji gospodarczej – jeżeli żadna z powyższych metod nie zadziała, ostatnim etapem windykacji polubownej jest upublicznienie danych dłużnika w stosownym spisie. Osoba wpisana na czarną listę będzie miała problem z legalnym zawieraniem umów, dobrą reputacją na rynku gospodarczym, jak i z uzyskaniem kredytu czy innej formy pożyczki.

Kiedy warto zdecydować się na windykację miękką, zamiast dochodzić należności sądowo?

Na polubowne postępowanie windykacyjne powinna zdecydować się każda osoba chcąca rozpocząć proces odzyskania należności od dłużnika. Należy najpierw wyczerpać wszystkie dostępne w jej ramach techniki i metody, aby wejść na drogę sądową. Zwykle jest to ostateczność, ponieważ nawet na najbardziej opornych dłużników działają wezwania do zapłaty czy perspektywa wpisania na czarną listę uniemożliwiającą zaciągnięcie kredytu, czy legalne zawieranie umów.

Jak skutecznie prowadzić windykację polubowną, aby odzyskać swoje należności?

Windykacja polubowna jest mniej skomplikowana i czasochłonna, jeżeli odbywa się z pomocą zewnętrznej firmy. Cały proces jest usystematyzowany, zgodny z prawem i daje szansę na bezkonfliktowe zakończenie sporu.

sekretariat@bksc.pl