Wróć

Zmiany w Kodeksie Pracy dotyczące umów na czas określony


Dnia 22 lutego 2016 roku wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu Pracy. Istotne zmiany dotyczą między innymi przepisów o umowach na czas określony.

Zgodnie z nowymi przepisami dopuszczalne będzie zawarcie trzech – a nie tak jak dotychczas – dwóch umów na czas określony. Przy czym długość obowiązywania wszystkich umów zawartych z pracownikiem na czas określony nie będzie mogła przekroczyć łącznie 33 miesięcy. Ewentualna przerwa między kolejnymi umowami nie będzie powodowała, że limit 33 miesięcy będzie liczony od początku.

Konsekwencją naruszenia tych zasad będzie to, że umowa z mocy prawa zostanie uznana za zawartą na czas nieokreślony.

Od powyższej reguły będą istniały pewne wyjątki, np. zatrudnieniu na zastępstwo, przy pracach dorywczych i sezonowych i przy pracy kadencyjnej, w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie i powiadomi o tym PIP.

Dodatkowo nowelizacja wydłuża okres wypowiedzenia umów na czas określony, który będzie taki sam jak w przypadku umów na czas nieokreślony, tj.:

  • 2 tygodnie w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Korzystne dla pracodawców jest to, że w dalszym ciągu nie trzeba będzie podawać przyczyny wypowiedzenia umów terminowych.

Przepisy przejściowe

Bardzo istotne są przepisy przejściowe. Duża część umów na czas określony będzie już zawarta w momencie wejścia w życie nowelizacji.

Po pierwsze licząc limit 33 miesięcy wlicza się tylko okres zatrudnienia po nowelizacji (a więc to co przed lutym 2016 r. nie jest zaliczane do 33 miesięcy), a umowa na czas określony trwająca w dniu 22 lutego jest uznawana za pierwszą albo drugą umowę zawartą na czas określony (jeżeli została zawarta jako druga).

Po drugie jeśli wypowiadamy umowę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy lub dłuższy niż 6 miesięcy ale bez klauzuli umożliwiające jej wcześniejsze rozwiązanie, to stosujemy przepisy dotychczasowe (czyli w praktyce nie ma możliwości wypowiedzenia takiej umowy).

Jeżeli jednak wypowiadamy umowę na czas określony zawartą na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w której wpisano klauzulę o możliwości jej rozwiązania za 14-dniowym okresem wypowiedzenia, to wówczas stosujemy przepisy znowelizowane.

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać dodatkowe informacje w tym zakresie to zachęcamy do kontaktu.

Mikołaj Przybył

doradca podaktowy nr 11542

tel. 502-468-473

przybyl@bksc.pl

15 stycznia 2016 roku

sekretariat@bksc.pl