Wróć

Projekt nowelizacji ustawy o VAT


Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług, Ordynację podatkową oraz Kodeks karny skarbowy. Projekt ustawy nie był jeszcze procedowany przez Sejm i Senat, niemniej jednak z doniesień prasowych wynika, że prawdopodobieństwo wejścia w życie proponowanych zmian jest duże. Zmiany dotyczą przede wszystkim zaostrzenia przepisów oraz kilku praktycznych aspektów rozliczenia VAT. Większość zmian ma obowiązywać już od 1 stycznia 2017 roku.

Zaostrzenie przepisów

Wyraźnie widoczna jest tendencja do zaostrzania sankcji za błędy i oszustwa w rozliczeniach podatku VAT.

Na pierwszy plan wybija się wprowadzenie nowej sankcji za zaniżenia zobowiązania podatkowego lub zawyżenia kwoty zwrotu podatku. Co do zasady sankcja ta ma wynosić 30% kwoty wykrytych przez organy podatkowe nieprawidłowości.

Powyższa sankcja ma nie być stosowana, jeżeli:

  • przed wszczęciem kontroli podatnik sam skoryguje deklaracje podatkowe,
  • zaniżenie wynika z błędów rachunkowych lub oczywistych pomyłek,
  • podatek został ujęty we wcześniejszych deklaracjach podatkowych.

Niższa stawka (20%) ma mieć zastosowanie w przypadku, gdy po kontroli podatnik złoży korektę podatku uwzględniającą zastrzeżenia kontrolujących.

Natomiast jeżeli zaniżenie zobowiązania podatkowego lub zawyżenie zwrotu będzie wynikać z faktur fałszywych (np. faktur pustych lub wystawionych przez podmioty nieistniejące), to sankcja VAT wyniesie 100% podatku naliczonego wynikającego z tych faktur.

Dodatkowo, w Ordynacji podatkowej ustawodawca wprowadza odpowiedzialność solidarną pełnomocników za zaległości podatkowe podatników powstałe w ciągu 6 miesięcy licząc od dnia zarejestrowania podatnika dla potrzeby podatku VAT.

Z kolei w Kodeksie karnym skarbowym wprowadzona ma być kara pozbawienia wolności za posługiwanie się tzw. „pustymi fakturami”.

Praktyczne aspekty rozliczania podatków

Projekt jest dosyć istotny również z tego względu, że w dużej mierze dotyczy praktycznych aspektów rozliczania podatków.

Najistotniejsza zmiana dotyczy likwidacji rozliczeń za okresy kwartalne dla podatników innych niż mali podatnicy. Zmiana ma dotyczyć rozliczeń dokonywanych już za pierwszy miesiąc stycznia 2017 roku.

Druga zmiana dotyczy obligatoryjnego składania przez podatników deklaracji w formie elektronicznej począwszy od 1 stycznia 2018 roku. Przy czym dla podatników VAT-UE i podatników dokonujących rozliczenia dostaw krajowych w systemie odwróconego obciążenia wymóg ten ma obowiązywać już od początku 2017 roku.

Rozszerzony zostanie katalog przypadków, w których należy zastosować rozliczenie podatku VAT w systemie odwrotnego obciążenia. Procedura ta ma mieć zastosowanie również w odniesieniu do wybranych usług budowlanych.  

Ustawodawca planuje wprowadzenie dodatkowych wymogów otrzymania zwrotu podatku VAT w przyspieszonym, 25-dniowym terminie. Przykładowo zwrot nadwyżki podatku będzie przysługiwał tylko tym podatnikom, którzy mają status podatnika VAT czynnego od co najmniej 12 miesięcy. Dodatkowo, podatnik będzie z mocy prawa zobowiązany do przedłożenia potwierdzeń zapłaty za faktury za pośrednictwem rachunku bankowego.

Inne zmiany

Warto również wspomnieć o tym, że projekt przewiduje przedłużenie okresu obowiązywania podwyższonych stawek VAT (tj. 23% oraz 8%) do 31 grudnia 2018 roku.

Nowelizacja ma również na celu zwiększenie kręgu podmiotów, które mogą nie rozliczać podatku od towarów i usług (tzw. drobni przedsiębiorcy). Limit dopuszczalnego obrotu realizowanego przez takich przedsiębiorców ma wzrosnąć ze 150.00 do 200.000 zł netto.

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać dalsze informacje to zapraszam do kontaktu!

Mikołaj Przybył

doradca podatkowy nr 11542

tel. 502-468-473

przybyl@bksc.pl

listopad 2016

sekretariat@bksc.pl