Wróć

Tarcza antykryzysowa a Turystyka i Hotelarstwo


Tarcza antykryzysowa – Turystyka i Hotelarstwo


Wprowadzone zmiany w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, obejmują również regulacje związane z branżą turystyki i hotelarstwa. Ich celem jest zapewnienie płynności finansowej, utrzymania miejsc pracy i zniwelowania w tej branży innych negatywnych skutków spowodowanych epidemią koronawirusa (COVID-19).

Wprowadzone zostały regulacje zabezpieczające interesy majątkowe nie tylko przedsiębiorców, ale także konsumentów w ramach tarczy antykryzysowej

Odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej może nastąpić:

l. przez podróżnego przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego.

Rozwiązanie umowy o udział w imprezie turystycznej może nastąpić:

2. przez organizatora turystyki, gdy nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił podróżnego o rozwią-zaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy tury-stycznej.

W przypadku, gdy odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki.

Voucher a rozwiązanie lub odstąpienie od umowy:

Wprowadzono dla podróżnych możliwość skorzystania z vouchera od organizatora turystyki. Przy czym, zgoda na skorzystanie z niniejszego rozwiązania jest oczywiście dobrowolna. Odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie, nie jest więc skuteczne w przypadku wyrażenia przez podróżnego zgody na otrzymanie w zamian od organizatora turystyki tego vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna.Zabezpieczeniu ulegają interesy majątkowe podróżnego, gdyż wartość vouchera, nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy o imprezę turystyczną.

Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy i co dalej ?

Przedsiębiorca lub rolnik świadczący usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (inny niż organizator turystyki), w przypadku rozwiązania umowy z klientem, które to rozwiązanie pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez klienta środki w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy.

Rozwiązanie umowy, nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez klienta zgody na otrzymanie w zamian od przedsiębiorcy vouchera do realizacji na poczet przyszłych wydarzeń w obszarze działal-ności przedsiębiorcy w ciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć wydarzenie, za które klient wniósł zapłatę. Wyrażenie zgody na przyjęcie vouchera przez klienta jest oczywiście dobrowolne. Natomiast, jego wartość nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy przez klienta. W praktyce oznacza to, że wartość vouchera musi być równa z kwotą wpłaconą przez klienta na realizację zawartej umowy z przedsiębiorcą lub rolnikiem świadczącym usługi hotelarskie. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby wartość vouchera była wyższa, gdy z taką propozycją wystąpi przedsiębiorca.

 Marek Bartkowiak
       Adwokat
sekretariat@bksc.pl